Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Wijziging Wet WOZ in de maak

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt gewijzigd. Voorgesteld wordt om de WOZ-beschikking niet meer per gebruiker vast te stellen, maar per onroerende zaak. De wijziging hangt samen met tegengestelde belangen die zich kunnen voordoen bij verschillende belanghebbenden.

Hogere WOZ-waarde

Tegengestelde belangen kunnen zich voordoen, nu het sinds enige jaren mogelijk is bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Dit komt met name voor bij eigenaren die voornemens zijn hun pand te verkopen en gebaat zijn bij een hoge waarde. Voor gebruikers van het onroerend goed is een lagere WOZ-waarde juist van belang, als het een zakelijk pand betreft.

Tekortkoming huidige wet

In de huidige wet is niet geregeld hoe andere belanghebbenden zich tegen een hogere WOZ-waarde kunnen verzetten. Daarom wordt nu in een nieuwe wet voorgesteld om de WOZ-beschikking niet meer per gebruiker vast te stellen, maar per onroerende zaak. Zodra deze beschikking vaststaat, is deze voor alle betrokkenen bindend.

Rechtstreeks belang

Op basis van de beoogde wijziging kunnen alle personen die rechtstreeks belang hebben bij een WOZ-beschikking, hiertegen bezwaar maken. Daarnaast kunnen al deze belanghebbenden ambtshalve, op verzoek van een partij of op hun eigen verzoek, als partij worden betrokken in een door een andere belanghebbende aangespannen procedure tegen de betreffende WOZ-beschikking.

Geen tussentijdse WOZ-beschikking meer

Onderdeel van het wetsvoorstel is dat de tussentijdse WOZ-beschikking komt te vervallen. Thans kan de nieuwe eigenaar van een pand deze nog aanvragen.

Let op!

De huidige manier van bekend maken van de WOZ-beschikking blijft gehandhaafd. In ieder geval krijgt ten minste één eigenaar een beschikking en als er gebruikers zijn, ook ten minste één gebruiker.

Meerdere belanghebbenden

Bij meerdere eigenaren of gebruikers kan de gemeente de WOZ-beschikking aan ieder van hen toesturen, maar dit hoeft niet. Belanghebbenden hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld bij mede-eigenaren of medegebruikers de WOZ-waarde op te vragen, dan wel bij de gemeente of via wozwaardeloket.nl

De ingangsdatum van het nieuwe wetsvoorstel is nog niet bekend. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info