Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Noodpakket Corona 2.0

Twee maanden na aankondiging van het Noodpakket banen en economie verlengt het kabinet diverse maatregelen uit het eerste noodpakket. Hierbij worden wel verschillende voorwaarden aangepast om ruimte te geven aan het aanpassingsvermogen van de economie. Onderstaand wordt op de belangrijkste wijzigingen ingegaan.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met drie maanden te verlengen. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Het streven is dat het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 wordt opengesteld, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd. De tegemoetkoming dient nog altijd te worden gerelateerd aan het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode in het eerste tijdvak. De referentiemaand van de loonsom wijzigt van januari naar maart van dit jaar.

Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de nieuwe Tegemoetkoming Vaste Lasten, waar later verder op wordt ingegaan.

Door het veranderende economische tij worden de voorwaarden van de NOW-regeling aangepast. Het kabinet heeft besloten dat de hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast voor de tweede tranche. Bij de afrekening zal daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.

Om in aanmerking voor de tweede tranche van de NOW te komen, zullen bedrijven voorts op het aanvraagformulier voor de NOW moeten verklaren, in geval de Wet Melding Collectief Ontslag (ontslagaanvragen voor 20 of meer personen in één regio moeten worden gemeld aan de vakbonden) van toepassing is, dat zij gedurende een periode van 4 weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder in te dienen dan 4 weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan.

Verder wordt bij gebruikmaking van de NOW 2.0-regeling als voorwaarde gesteld dat een bedrijf of groep geen dividend of bonussen mag uitkeren of eigen aandelen in mag kopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden. Daarnaast wordt als aanvullende voorwaarde opgenomen dat werkgevers een inspanningsverplichting hebben om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Eveneens wordt de forfaitaire opslag in de verlengde NOW-regeling gewijzigd van 30% naar 40%. Hiermee komt het kabinet bedrijven extra tegemoet.

Voorts worden seizoensbedrijven tegemoetgekomen door een aanpassing in het eerste subsidietijdvak van de NOW. Deze aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart tot en met mei. De aanpassing werkt als volgt: indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de crisis doordat ze de effecten voelen van de overheidsmaatregelen komt een regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000,- voor drie maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Op grond van de Tozo kunnen zelfstandige ondernemers een tegemoetkoming ontvangen als gevolg van gederfde inkomsten. De Tozo wordt eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus. In de nieuwe ‘Tozo 2-regeling is wel een partnerinkomenstoets opgenomen. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder de Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Om een snelle uitvoering te waarborgen zal bij een aanvraag voor Tozo 2 een verklaring worden gevraagd van de ondernemer en diens partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

Fiscale maatregelen

Het kabinet verlengt de periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling voor belastingschulden kunnen aanmelden van 19 juni naar 1 september 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Tevens wordt de verlaagde invorderingsrente van 4% naar 0,01% verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers en de periode waarin een tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek kan worden aangevraagd en verleend, worden verlengd tot 1 september 2020.

Wilt u meer weten over het noodpakket 2.0 of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van een aanvraag van de subsidie(s), neem dan vrijblijvend contact via info@soufinadconsultancy.nl dan wel via 06 421 97989. Klik hier voor activiteiten van ons kantoor.

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info